094-9396767 , 065-4786324  9:00 AM - 4:00 PM (Mon-Fri)

สารจากประธาน

การประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมโดยคณะกรรมการบริหารและวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการพัฒนาความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเป็นที่พบปะสังสรรค์ของพวกเราชาวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สำหรับการประชุมในปีนี้

หัวข้อ The New Hope เป็นความหวังใหม่ในการที่เราจะสามารถอยู่รอด และพัฒนาการดูแลการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

เรามาร่วมกันสร้าง The New Hope ให้วงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทยกันคะ

พบกันวันที่ 16-19 พย 2564

ทิพา ชาคร

ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ทิพา ชาคร

ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Download

ปรับปรุงเมื่อ 11 ก.ย. 64

ประชาสัมพันธ์งานประชุม

คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุงเมื่อ 11 ก.ย. 64

หนังสือขออนุมัติโครงการ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุงเมื่อ 11 ก.ย. 64

5th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2021

คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุงเมื่อ 6 ก.ย. 64

Precongress update

คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร